Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ on, away) nói liến thoắng
  (+ out) nói quá nhanh nghe không hiểu
  Danh từ
  Lời nói nhanh khó hiểu

  * Các từ tương tự:
  gabbler