Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nonsense /'nɒnsns/  /'nɒnsəns/