Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giăm bông lợn hun khói

    * Các từ tương tự:
    gammoning