Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] Hà Lan
  go Dutch with somebody
  cùng nhau chịu phí tổn, phí tổn chia nhau chịu
  talk [to somebody] like a Dutch uncle
  xem talk
  Danh từ
  tiếng Hà Lan
  the Dutch
  (số nhiều) dân Hà Lan

  * Các từ tương tự:
  Dutch auction, Dutch barn, Dutch cap, Dutch courage, Dutch oven, Dutch treat, Dutchman, dutchwoman