Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apple-sauce /'æpl'sɔ:s/  

  • Danh từ
    táo thắng nước đường
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), lóng sự nịnh hót, sự xiểm nịnh
    thán từ
    vô lý! tào lao!