Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

double-talk /,dʌbl'tɔ:k/  

  • Danh từ
    lời nói nước đôi
    Động từ
    nói nước đôi