Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baloney /bə'ləʊni/  

  • Danh từ
    (tiếng lóng)
    (như boloney)