Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bullshit /'bʊl∫it/  

  • Danh từ
    (cách viết khác bull)
    điều vớ vẩn, chuyện nhảm nhí

    * Các từ tương tự:
    bullshitter