Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lời nói khoa trương
  his speech was full of bombast
  bài nói của ông đầy những lời khoa trương

  * Các từ tương tự:
  bombaster, bombastic, bombastically