Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grandiloquence /græn'diləkwəns/  

  • Danh từ
    (xấu)
    tính khoa trương, tính khoác lác