Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magniloquence /mæg'niləkwəns/  

  • Danh từ
    tính hay khoe khoang khoác lác