Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flatulence /'flætjʊləns/  

  • Danh từ
    hơi (trong hệ tiêu hóa); sự đầy hơi
    suffer from flatulence
    bị đầy hơi
    sự huênh hoang