Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pretentious /pri'ten∫əs/  

 • Tính từ
  kiêu kỳ
  expressed in pretentious language
  phát biểu bằng lời lẽ kiêu kỳ

  * Các từ tương tự:
  pretentiously, pretentiousness