Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pretentiousness /pri'ten∫əsnis/  

  • Danh từ
    tính kiêu kỳ