Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xấc xược
    huênh hoang