Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ= khoe khoang+chưng diện
    đẹp hời hợt

    * Các từ tương tự:
    flauntingly