Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (quân sự) sự tập hợp (để kiểm tra)
  a drill parade
  sự tập hợp để luyện tập
  (quân sự) bãi tập hợp (để kiểm tra…)
  cuộc diễu hành
  a parade of players before a football match
  cuộc diễu hành của các cầu thủ trước trận đấu bóng đá
  (trong các tên) nơi dạo chơi; đường phố
  he lives in North Parade
  anh ta sống ở phố Bắc
  make a parade of
  (thường xấu)
  phô trương; phô
  nó luôn luôn phô trương kiến thức của nó
  on parade
  được tập hợp; đang diễu hành; được phô trương
  the regiment is on parade
  trung đoàn đang tập hợp
  a number of new hats were on parade at the wedding
  trong lễ cưới một số mũ mới đã được phô ra
  Động từ
  (quân sự) tập hợp (để kiểm tra…)
  viên đại tá đã tập hợp quân lại
  diễu hành
  những người đình công diễu hành qua trung tâm thành phố
  phô trương, phô
  parade one's skill
  phô tài khéo

  * Các từ tương tự:
  parade-ground, parademe, parader, paraderm