Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parade-ground /pə'reidgraund/  

  • Danh từ
    (quân sự)
    bãi tập hợp (quân sự, để kiểm tra)