Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    khoe khoang khoác lác
    khoe khoang sự giàu có của cô cho mọi người thấy

    * Các từ tương tự:
    vaunt-courier, vaunted, vaunter, vauntful, vaunting, vauntingly