Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cột, trụ
  cột của một tòa nhà
  a column of smoke
  cột khói
  a column of figures
  cột số
  the spinal column
  cột sống
  mỗi trang của từ điển này có hai cột chữ
  cột; mục (báo)
  mục trao đổi thư từ của tờ Thời đại
  dãy (xe cộ…); tóan (lính…)

  * Các từ tương tự:
  column heading, column separator, column width, column-vecto, columnar, columned, columniation, columniform, columnist