Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

columnist /'kɒləmnist/  

  • Danh từ
    nhà báo chuyên mục
    a political columnist
    nhà báo chuyên mục chính trị