Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

columned /kə'lʌmnə/  

  • Tính từ
    hình cột, hình trụ