Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vẻ lộng lẫy, vẻ tráng lệ (của một cuộc nghi lễ)
  (nghĩa xấu) sự phù hoa
  sự từ bỏ cảnh hoa lệ trần tục mà đi vào cuộc sống thầy tu
  pomp and circumstance
  sự phô trương lộng lẫy; nghi thức kiểu cách lộng lẫy

  * Các từ tương tự:
  pompability, pompadour, pompano, pompetta, pompier, pompler ladder, pompom, pompon, pomposity