Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đoàn diễu hành; đám rước
  đoàn người
  a procession of visitors come to the house
  một đoàn khách đi vào nhà
  sự diễu hành; sự đi thành đoàn
  walking in procession through the strees
  diễu hành qua các đường phố

  * Các từ tương tự:
  processional, processionally, processionary, processionist, processionize