Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vật triển lãm; bộ sưu tập triển lãm (ở nhà bảo tàng…)
  nhà bảo tàng có một số vật triển lãm mới lý thú đưa từ Ấn Độ sang
  tang vật
  tang vật đầu tiên là một con dao mà bên truy tố cho là vũ khí của kẻ sát nhân
  Động từ
  trưng bày, triễn lãm
  exhibit flowers at a flower show
  trưng bày hoa ở một cuộc triển lãm hoa
  nhà họa sĩ trẻ đã triển lãm [tác phẩm của mình] ở nhiều phòng tranh
  biểu lộ, thể hiện
  ông ta biểu lộ sự thiếu quan tâm hoàn toàn đến đứa con

  * Các từ tương tự:
  exhibiter, exhibition, exhibitioner, exhibitionism, exhibitionist, exhibitionistic, exhibitive, exhibitively, exhibitor