Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exhibitor /ig'zibitə[r]/  

  • Danh từ
    người trưng bày (tranh… ở một cuộc triển lãm)

    * Các từ tương tự:
    exhibitory