Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exhibitive /ig'zibitiv/  

  • Tính từ
    để trưng bày, để phô bày
    chứng tỏ, biểu lộ

    * Các từ tương tự:
    exhibitively