Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exhibitioner /,eksi'bi∫ənə[r]/  

  • Danh từ
    (từ Anh)
    sinh viên được học bổng