Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exhibitionist /,eksi'bi∫ənist/  

  • Danh từ
    người mắc chứng phô bày (phô bày chỗ kín của cơ thể ở nơi công cộng)

    * Các từ tương tự:
    exhibitionistic