Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demonstrate /'demənstreit/  

 • Động từ
  chứng minh
  demonstrate the truth of a statement
  chứng minh sự thật của một lời tuyên bố
  việc anh ta ra đi đột ngột chứng minh ràng anh ta không đáng tin cậy
  trình bày và giải thích cách làm (cách vận hành…); thao diễn
  một nhân viên bán hàng trình bày và giải thích cách vận hành máy giặt với khách hàng
  biểu thị bằng hành động
  công nhân đã biểu thị sự chống đối kế hoạch
  demonstrate [against(in favour of) somebody (something)]
  biểu tình
  hàng ngàn người biểu tình chống sự tăng giá