Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exhibitionism /,eksi'bi∫ənizəm/  

  • Danh từ
    thói thích phô trương
    (y học) chứng phô bày (chỗ kín của cơ thể ở nơi công cộng)