Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    tỏ ra, lộ rõ
    đứa bé tỏ ra rất thông minh