Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    disport oneself
    (nghĩa đùa)
    vui đùa, nô đùa
    trẻ con nô đùa như những chú chó con trên bãi biển