Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác spot)
  đèn sân khấu; đèn chiếu
  the spotlight
  sự chú ý tập trung (của công chúng); sự nổi bật trong dư luận
  a sportsman who likes to be in the spotlight
  một nhà thể thao thích được công chúng chú ý tập trung
  Động từ
  (spotlit hoặc trong nghĩa spolighted)
  chiếu đèn chiếu vào
  sàn diễn được chiếu đèn chiếu
  (nghĩa bóng) hướng sự chú ý vào
  bài báo hướng sự chú ý vào các khó khăn của những người thất nghiệp

  * Các từ tương tự:
  spotlighting