Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underscore /,ʌndə'skɔ:[r]/  

  • Động từ