Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

limelight /'laimlait/  

  • Danh từ
    be in the limelight
    được mọi người chú ý tới; nổi bật, nổi tiếng