Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accent /'æksent/ /'æksənt/  

 • Danh từ
  trọng âm
  dấu trọng âm
  giọng
  speak English with a French accent
  nói tiếng Anh với giọng Pháp
  điều nhấn mạnh
  in all our products the accent is on quality
  trong tất cả sản phẩm của chúng tôi, điều chúng tôi nhấn mạnh là chất lượng
  Động từ
  đọc nhấn mạnh (một từ, một âm tiết)
  đánh dấu trọng âm (trên các từ)

  * Các từ tương tự:
  accented character, accentor, accentual, accentually, accentuate, accentuated contrast, accentuation, accentuator