Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accentuation /əksent∫ʊ'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự nhấn mạnh, sự nêu bật