Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intonation /,intə'nei∫n/  

 • Danh từ
  sự ngâm nga
  the intonation of a prayer
  sự đọc kinh ngâm nga
  (ngôn ngữ học) ngữ điệu
  giọng
  speak English with a Welsh intonation
  nói tiếng Anh với giọng xứ Welsh
  (âm nhạc) âm điệu

  * Các từ tương tự:
  intonational