Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inflection /in'flek∫n/  

  • Danh từ
    (ngôn ngữ học) sự biến cách, biến tố
    sự lên xuống giọng (khi nói)

    * Các từ tương tự:
    inflection point, inflection, inflexion, inflectional, inflectional, inflexional, inflectionally, inflectionless