Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intonational /intou'neiʃənl/  

  • Tính từ
    ngâm nga
    (ngôn ngữ học) (thuộc) ngữ điệu
    (âm nhạc) (thuộc) âm điệu; (thuộc) âm chuẩn