Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

articulation /ɑ:,tikjʊ'lei∫n/  

 • Danh từ
  cách đọc rõ, cách phát âm rõ
  as he drank more wine his articulation became worse
  anh ta càng uống nhiều rượu, cách phát âm của anh ta càng tệ hại
  sự nối bằng khớp; khớp nối

  * Các từ tương tự:
  articulation index, articulation testing