Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

articulation testing   

  • (kỹ thuật)
    thử độ rõ phát âm