Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vocalization /voukəlai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự phát âm; cách đọc
    (âm nhạc) sự xướng nguyên âm
    (ngôn ngữ học) sự nguyên âm hoá