Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    nhấn mạnh
    làm nổi bật (sự kiện...)

    * Các từ tương tự:
    emphasize, emphasise