Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underline /,ʌndə'lain/  

 • Động từ
  (cách viết khác underscore)
  gạch dưới
  (nghĩa bóng) nhấn mạnh
  cô ta nhấn mạnh sự không tán thành của cô ấy bằng cách bỏ ra ngoài

  * Các từ tương tự:
  underlinen