Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chiếu sáng bằng đèn chiếu
    sự thu hút chú ý đến