Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flauntingly /'flɔ:ntiɳli/  

  • phó từ
    khoe khoang, phô trương, chưng diện