Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường xấu)
  đồ sộ, đại qui mô
  grandiose building
  tòa nhà đồ sộ
  a grandiose plan
  kế hoạch đại quy mô

  * Các từ tương tự:
  grandiosely