Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

melodramatic /,melədrə'mætik/  

  • Tính từ
    lâm ly

    * Các từ tương tự:
    melodramatically, melodramatics